بيمارستان آذربایجان

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1372 با ظرفيت 200تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 138 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی ترمیمی ٬ ارتوپدی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق وبینی ٬ ارولوژی ٬ روانپزشکی ٬ عفونی ٬ گوارش ٬ غدد ٬ مسمومیت ٬ روماتولوژی ٬ قلب ٬ پوست ٬ جراحی فک و صورت ٬نرولوژی ٬ هماتولوژی ٬نفرولوژی ٬ CCU ٬ ICU

بيمارستان امام خمینی (ره)

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1375 با ظرفيت 298تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 370 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ نوزادان ٬ عفونی کودکان ٬ خون کودکان ٬ جراحی قفسه سینه ٬ ریه ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ سوختگی ٬ قلب ٬ نفرولوژی ٬ پیوند کلیه ٬ داخلی گوارش ٬ جراحی ترمیمی ٬ ICU ٬ CCU

بيمارستان امام رضا (ع)

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1376 با ظرفيت256تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 128 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ قلب ٬ CCU

بيمارستان شفا

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1346 با ظرفيت 60تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 60 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق وبینی ٬ ارولوژی ٬ارتوپدی ٬ چشم پزشکی

بيمارستان صولتی

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1347 با ظرفيت 65تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 68 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ قلب ٬ نرولوژی٬ جراحی قفسه سینه ٬ جراحی عروق ٬ جراحی ترمیمی ٬ گوارش ٬ ریه ٬ خون ٬ مسمومیت ٬ عفونی ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ICU ٬ CCU

بيمارستان طالقانی

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1359 با ظرفيت450 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 250 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ قلب ٬ پوست ٬ عفونی ٬ ICU ٬ CCU

بيمارستان مرکز روانپزشکی

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1372 با ظرفيت 80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 92 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از روانپزشکی

بيمارستان مطهری

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1307 با ظرفيت400 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 277 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اورژانس ٬ نرولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ سوختگی ٬ زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ ICU ٬ IVF

بیمارستان نبی اکرم

این بیمارستان در شهرستان اشنویه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، داخلی

بیمارستان انقلاب اسلامی

این بیمارستان در شهرستان بوکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 140 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، عفونی

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان پیرانشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 42 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شهدا

این بیمارستان در شهرستان تکاب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 68 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان بهشتی (سیه چشمه)

این بیمارستان در شهرستان چالدران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1367 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 18 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : درمان بستر

بیمارستان شهید مدنی

این بیمارستان در شهرستان خوی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1300 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر 73 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، نورولوژی ، CCU

بیمارستان قمر بنی هاشم

این بیمارستان در شهرستان خوی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 350 ، تأسیس ، و در حال حاضر 205 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، نوزادان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سردشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1343 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان خاتم الانبیا

این بیمارستان در شهرستان سلماس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ICU ، CCU

بیمارستان شهید راثی

این بیمارستان در شهرستان شاهین دژ واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شهدا شوط

این بیمارستان در شهرستان ماکو واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : درمان بستر

بیمارستان قدس

این بیمارستان در شهرستان ماکو واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 79 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، نوزادان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان مهاباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 250 ، تأسیس ، و در حال حاضر 190 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، پوست ، CCU

بیمارستان عباسی

این بیمارستان در شهرستان میاندوآب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 106 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی، پوست ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان نقده واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1318 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر 108 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، ارولوژی