کودکان در سنین پایین تر با مفهوم مسئولیت پذیری در انجام کارها و وظایف آشنایی کمتری دارند. اما اغلب والدین فرزندانی می خواهند که دارای مسئولیت پذیری باشد، و بتواند به طور مستقل وظایف و کارهای شخصی خود را انجام دهد. اما والدین چگونه می…