2009 Arab Health تجربه اي از نوعي ديگر

تازه‌های عرب هلث 2009

نمايشگاه بين المللي عرب هلث 2009 ، 7 تا 10 بهمن ماه در محل دائمي نمايشگاه هاي دبي و با حضور بيش از 2000 شركت از كشورهاي مختلف دنيا و در فضايي بالغ بر 39000 متر مربع برگزار شد.

امـروزه اكـثـر كـشـورهاي خاورميانه خواهان خدمات درماني در سطح استانداردهاي جهاني هـستند و اين امر دليل موجهي براي گستردگي روزافزون بازار اقلام پزشكي در منطقه است. در چهارمين دهه برگزاري ، عرب هلث 2009 به يك نمايشگاه و كنگره بزرگ تبديل شده است كه در بـيـن نـمـايـشـگـاه‌هـاي مـشـابـه، دومين رتبه را  در جهان به خود اختصاص داده است. شركت هاي تـجـهـيـزات پـزشـكـي از سـراسـر جهان با آخرين فـنــاوري‌هـا و مـحـصـولات خـود در نـمـايـشـگـاه امسال شركت داشتند.

كـمـپــانــي Crain Technology در نـمــايـشـگـاه امـســال، ابـزاري جـديـد را بـراي دفـع زبـالـه‌هـاي بـيـمـــارســتـــانـــي ارائـــه كـــرد. ايـــن وســيـلــه بــا نــام  Microb- in، وسيله‌اي نوين براي دفع زباله‌هاي بيمارستاني است. محفظه طراحي شده مي‌تواند زباله‌ها را به صورت كاملا  ايمن و بدون نشتي در داخـل خـود حـفظ كند. به اين ترتيب، علاوه بر اطـمـيـنــان از ايـمـنــي پــرسـنــل، هــزيـنــه‌هــاي دفــع زباله‌هاي بيولوژيك نيز به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت. با توجه به بهينه سازي ابعاد ايـن مـحـفـظـه، فـضـاي اشـغـال شـده بـراي ذخيره سازي زباله‌هاي بيمارستاني نيز كاهش خواهد يافت.  ‌
كمپاني Zoll نيز دستگاه پمپ پشتيباني قلبي Auto Pulse را مـعـرفـي كـرد. ايـن دسـتـگـاه براي انـجــام(CPR‌) احـيــاء قـلـبــي-ريــوي در شــرايــط خاص مانند آمبولانس در حال حركت استفاده مـي‌شـود. سـيـسـتـم مـذكـور قـابـل تثبيت بر روي قفسه سينه بيمار است و به طور خودكار و منظم عمل CPR را با دقت بسيار بالا انجام مي‌دهد.
پــاويـلـيــون ســوئـيــس در عـرب هـلـث امـسـال صاحب ركورد تازه‌اي بود. چراكه 27 كمپاني سوئيسي در كنار يكديگر به ارائه خدمات و تجهيزات پزشكي در بالاترين سطوح حرفه‌اي پرداختند.
كمپاني FUJI Film از پيشگامان عرصه تصويربرداري پزشكي، تازه‌هاي خود را در زمـيـنــه راديــوگــرافــي كــامـپـيــوتــري يــا Computed Radiography)CR) ‌ ، سـيـسـتــم‌هــاي تصويربرداري حرارتي، PACS و … به نمايش گذاشت. اين كمپاني از دو دستگاه CR جـديد خود در عرب هلث 2009 پرده برداري كرد. دستگاه FDR Velocity Unity ، با رزولـوشن و قابليت انعطاف پذيري بالا به عنوان سيستمي نوين براي تصويربرداري راديولوژي در موقعيت‌هاي مختلف معرفي شد. دستگاه FDR Go، نوآوري ديگري از FUJI در زمينه تصويربرداري اشعه ايكس است كه به صورت پرتابل و مجهز به سيستم CR داخلي طراحي شده است.
كمپاني Derungs ‌، عرضه كننده سيستم‌هاي روشنايي، نمونه جديدي از لامپ‌هاي معاينه را معرفي  كرد. اين لامپ‌ها با نام تجاري Dmed halux داراي قابليت كنترل رنگ بوده و از عمر مفيدي بالغ بر سي هزار ساعت برخوردارند.  ‌
كمپاني Varian دستگاه راديوتراپي Rapid Arc را به نمايشگاه امسال آورده بود. اين دستگاه 3 تا 8 بار از سريع‌ترين دستگاه‌هاي فعلي راديوتراپي ديناميك سريع تر بوده كه اساس نامگذاري دستگاه نيز بر همين ويژگي قرار گرفته است.      ‌
كمپاني فيليپس تازه‌هاي خود را در زمينه تصويربرداري X-ray عرضه كرد. دستگاه 20Xper FD ، سـيـسـتـمـي نوين در زمينه تصويربرداري اشعه ايكس است كه مي‌تواند كـوچـك تـريـن رگ‌هـاي خـونـي را بـه صورت سه بعدي نمايش دهد. ارائه تصاوير به صورت Real Time نيز از ديگر قابليت‌هاي سيستم مذكور است.
‌در حاشيه نمايشگاه امسال، هشتمين كنفرانس تصويربرداري پزشكي از تاريخ  27 تا 29 ژانويه برگزار شد. اهداف اصلي اين نمايشگاه ارائه جديدترين نوآوري‌ها در زمينه تصويرنگاري قلب، تصويربرداري از شكم، MRI /CT ، راديوگرافي، تصويربرداري در زنان، تصويربرداري از سينه و پوكي استخوان بود.
همچنين نمايشگاه 2009 MED LAB از تاريخ 26 تا 29 ژانويه  همراه با عرب هلث  در مـحـل نـمايشگاه‌هاي دائمي دبي برگزار شد. از جـمـلـه اهـداف اصـلـي ايـن نمايشگاه مي‌توان به ارائـه جـديـدتـرين تكنولوژي‌هاي آزمايشگاهي روش‌هاي غربالگري HPV در زنان، روش‌هاي تــشــخـيــص زودهـنـگــام ســرطــان‌هــاي بــدخـيــم مـجـاري ادراري و آشـنـايـي با روش‌هاي جديد تـشـخـيـــص آلـــرژي اشــاره كــرد. كـمـپــانــي‌هــاي تجهيزات آزمايشگاهي متعددي در اين زمينه به ارائه محصولات خود پرداختند.
از جـمـلـه نـكـات جـالـب تـوجـه در نـمـايشگاه امسال، تبليغات براي معرفي‌شهر سلامت  دبي(Healthcare City)‌ بود. اين شهر به عنوان اولين مـنـطـقـه آزاد سـلامـت در جـهـان مـعـرفـي شـده و برنامه‌هاي خاصي براي ارائه خدمت درماني در بالاترين سطح استانداردهاي جهاني دارد.
در حاشيه اين مراسم، جايزه ويژه عرب هلث به بيمارستان‌ها و مراكز برتر در زمينه نوآوري‌ها و ابـــداعـــات ارائـــه شـــد. بـــرخــي از بــزرگـتــريــن كـمـپـانـي‌هـاي دنـيا، اسپانسر اين مراسم هستند.  برندگان امسال به شرح زيرند:
جــايــزه دسـتــاوردهــاي تـخـصـصـي در زمـيـنـه راديـولـوژي و تـشـخـيـص : گـروه بـيمارستانهاي عربستان سعودي – آلمان  ‌
جــايــزه دسـتــاوردهــاي تـخـصـصـي در زمـيـنـه جراحي: بيمارستان توام ( Tawam)
جـــايـــزه Roche بـــه بـــرتــريــن  دسـتــاوردهــاي تـخـصـصـي در زمـيـنـه تـجـهـيزات آزمايشگاهي : بيمارستان دبي
جايزه دستاوردهاي تخصصي در زمينه ارتقاء كيفيت خدمات درماني: گروه سيار خدمات درماني  SEHA
جايزه دستاوردهاي تخصصي در زمينه خدمات اورژانس: مركز پزشكي شيخ خليفه – دپارتمان قلب
جـايـزه بـرتـريـن بـرگـزار كـنـنـده آمـوزش‌هـا و دوره هـاي بيمارستاني: مركز خدمات بشر دوستانه سلطان بن عبدالعزيز
جايزه نوآوري در زمينه كنترل عفونت: مركز بيمارستاني و تحقيقاتي ملك فيصل جايزه ويژه نوآوري در زمينه فن آوري اطلاعات : بيمارستان توام

اسامي شركت‌هاي ايراني كه در عرب هلث 2009 غرفه داشتند به اين شرح است:  ‌
1.      Arian Medical

2.      Exir Pharmacutical Co.

3.      MED&LAB; Engineering Magazine

4.      Khosro Medisa Teb

5.      Farafan Eng. Co.

6.      Kar Kia Sepehr

7.      Kavandish system

8.      Meh Shekan Sazeh

9.      Med Pars

10.   Parmedic Co.

11.  Pishtaz Teb Zaman Diagnostics

12.  Pooyandegan Rah Saadat

13.  Rams Asa

14.  Razavi Hospital

15.  Sazgan Gostar

16.  Shiraz Central Hospital

17.  Sun Rise

18.  Teb & Polymer Co.

19.  Tosan

20.  Vitsmin Gostar Pasargad

20 شرکت ایرانی در نمایشگاه دبی

در دنياي امروز نمايشگاه ها به عنوان ‌ ابزار توسعه اقتصادي كشورها و نيز اهرم توانمندي در امكان رسيدن به اهداف ارتباطي‌ و ايجاد فضاي گفت وگو و رقابت ميان فعالان يك عرصه، نقش بسزايي در پيشبرد اهداف صنعتي كشورها دارند.
يكي از اصلي ترين مشكلاتي كه بسياري از توليدكنندگان در حال حاضر با آن روبه رو هستند، عدم حمايت صحيح از جانب دولت است. هر چند در سال هاي اخير زمزمه هاي حمايت از توليدكنندگان به گوش مي رسد و اقدامات مثبتي نيز در اين رابطه انجام شده است. در شرايطي كه تمام كشورها در تلاشند تا شركت هاي خصوصي كشورهاي خود را براي حضور در بازارهاي جهاني و تسخير بازار ساير كشور هاحمايت كنند، لازم است كه اين حمايت ها و پشتيباني ها از سوي دولت براي شركت هاي ايراني نيز صورت بگيرد، تا ما بيش از اين شاهد درخشش توليدات ايراني در عرصه رقابت جهاني باشيم.

نــمـــايــشـگــاه عــرب هـلــث  بــا تــوجــه بــه اهـمـيــت انـكارناپذير آن در توسعه اقتصادي و افزايش توان رقــابـتــي در بــازارهـاي جـهـانـي بـه عـنـوان رويـدادي تأثيرگذار در عرصه تجهيزات پزشكي امسال نيز با حـضــور 2300 شــركــت از كـشـورهـاي مـخـتـلـف و همچنين 20 شركت از كشور ما برپا شد و طي 4 روز بـرپـايـي ايـن نـمـايـشـگـاه در دبي شركت هاي ايراني حاضر در نمايشگاه محصولات و توليدات خود را به نمايش گذاشتند.ما نيز لازم مي دانيم از تلاشگران عــرصــه صـنـعـت تـجـهـيـزات پـزشـكـي كـشـور كـه بـا حـضـور خـود در ايـن نـمـايـشـگاه نام ايران را  دراين عرصه مطرح كردند مراتب قدرداني و سپاس را به جاي آورده و برايشان آرزوي موفقيت نماييم.
شـــركـــت هـــا و مـــوســســـات ايـــرانـــي كـــه در ايـــن نـمـايـشـگـاه حـضوري موفق را تجربه كردند به اين شرح بودند: بيمارستان رضوي،  داروسازي اكسير، فــرافــن، صـنــايــع فـلــزي سـيـنـا، كـاونـديـش سـيـسـتـم، خسرو مديسا طب، مهندسي افزار درمان پارسه، مه شكن سازه، پارمديك، پيشتاز طب زمان، پويندگان راه سـعــادت، آريــن مــديـكــال، مـهـنــدســي پــزشـكـي دانش، رمزآسا، بيمارستان شيراز، سان رايز، سازگان گستر، طب و پليمر، توسان و ويتامين گستر پاسارگاد. تيم مطبوعاتي  ماهنامه مهندسي پزشكي نيز براي هشتمين سال متوالي در غرفه خود علاوه بر فعاليت هاي رسانه اي و معرفي توانمندي هاي صنعت تجهيزات پزشكي ايــران، كـتــاب دايـركـتـوري شـركـت هـاي پـزشـكـي، آزمـايـشـگـاهـي، دنـدانـپـزشـكـي و دارويـي نسخه 2009 را در ميان غرفه داران و بازديدكنندگان توزيع نمود.
 ‌بيمارستان رضوي
بيمارستان رضوي مشهد به عنوان نمونه اي از بيمارستان هاي پيشرفته ايران و منطقه و معرف سطح بالاي خدمات درماني در ايران، در دومين حضور خود در عرب هلث با ارايه تصاوير و اقدامات انجام شده در زمينه جراحي و تجهيزات مدرن بيمارستاني درخشيد و با حضور در اين نمايشگاه امكان ارتباط با ساير مراكز درماني مدرن دنيا را پيدا كرد . با توجه به امـكـانـات و تـجـهـيـزات ايـن بـيمارستان و برخورداري از متخصصان در زمينه هاي مختلف درماني، امكان تبادل بيمار به خصوص در زمينه توريسم درماني براي اين بيمارستان فراهم شد و كلينيك چكاپ اين بيمارستان به عنوان يك خدمت پيشرفته  جديد در زمينه توريسم درماني معرفي شد.
غـرفـه بـيـمـارسـتـان رضـوي هـمـچـنـيـن بـا شركت هاي مختلف در رابطه با اخذ استاندارد بين المللي 2 IWA و JCI مذاكراتي انجام داد كه با توافقات به عمل آمده اين سيستم به زودي و براي اولين بار در كشور پياده سازي خواهد شد.
بيمارستان رضوي مشهد اولين بار جهت بازديد گروهي به عنوان غرفه كيفي و دومين بار در نـمـايـشـگـاه حضور پيدا كرده و براي سال آينده نيز در نظر دارد در زمينه health Tourism حضوري قوي تر و پربارتر داشته باشند.
پويندگان راه سعادت
با وجود بحران اقتصادي حاكم بر كشور دبي، كه به نسبت فضاي نمايشگاه را خلوت تر از دوره هاي قبل كرده بود، هشتمين سال حضور پويندگان راه سعادت در غرفه اي بسيار زيبا همراه با جذابيت هاي بصري به همراه شركت هاي توسان، كاوانديش سيستم، فرافن، صنايع فلزي سينا و مهندسي پزشكي دانش، بسيار موفق تر و پربارتر از دوره هاي قبل بود.
مـانـنـد هـمـيـشـه استقبال و حضور مشتريان سابق و نمايندگان قبلي ،عمده زمان مهندس يعقوب زاده مديرعامل پويندگان راه سعادت را به خود اختصاص داده بود و كمتر فرصتي براي وي  باقي مي گذاشت كه با متقاضيان جديد نمايندگي گفت وگويي داشته باشد.
آريا، ميني مانيتور جديد پويندگان كه قابليت هاي منحصر به فرد آن در شماره قبل بيان شد، غـرفـه پـويـندگان را با استقبال گسترده اي از سوي بازديدكنندگان عرب هلث 2009 مواجه سـاخـت.مـهـنـدس يـعـقـوب زاده در مصاحبه با خبرنگار ماهنامه پيرامون اهميت حضور در عرصه هاي رقابت جهاني گفت: <عرب هلث بازار خاورميانه است و ما به نحوي ناگزير از حضور در آن خواهيم بود، چرا كه علاوه بر دارا بودن نمايندگي در خاورميانه سابقه اي 8 ساله از حضور در نمايشگاه برخورداريم، نه تنها ما كه همه شركت هاي صادراتي پس از جذب بازار داخـلـي بـراي كـسـب مـوفـقـيـت هـاي جـهـانـي ابـتـدا بـايـد در arab health مـوفـق شـونـد. الـبـتـه فاكتورهايي چون قيمت، كيفيت و … در مقوله صادرات اهميت دارد ولي در زمينه بازاريابي و فروش نبايد تأثير حضور در عرب هلث را ناديده گرفت.>
وي در پـايـان گـفـت: < بـا تمام اين تفاسير ازدحام و همچنين بالاتر رفتن هزينه ها يكي از مشكلات هميشگي نمايشگاهي است، به طوري كه قيمت غرفه در عرب هلث امسال حتي از مـديـكـاي آلـمـان نـيز گران تر شده است، از سوي ديگر نحوه پرداخت يارانه 40 درصدي سازمان توسعه تجارت هم چندان مطلوب وبه موقع نيست، حتي در صورت پرداخت به موقع، اين هزينه فقط به قسمتي از  متراژ غرفه تعلق مي گيرد نه غرفه آرايي و رفت و آمد و هتل و …
در نتيجه  همين افزايش قيمت هاي عرب هلث، بعضي  از شركت هاي اروپايي حاضر به شركت در عرب هلث نيستند و دليل آن را عدم توجيه اقتصادي عنوان مي كنند و به نظر من نيز عمده مشكل شركت هاي ايراني نيز همين مسئله است.>
طب و پليمر
شركت طب و پليمر پس از شش دوره بازديد از عرب هلث امسال به عنوان اولين دوره در اين نمايشگاه شركت كرد.
ايـن شـركـت بـا بـيـش از 25 نـمـايـنـدگـي در سـطـح كشور و همچنين ارتباط مستقيم با اكثر بيمارستان ها و مراكز درماني، داراي يكي از گسترده ترين شبكه هاي تامين و توزيع البسه يكبار مـصـرف بـيـمـارسـتـانـي در سـراسـر ايـران است. همچنين محصولات اين شركت تا كنون به كـشــورهــاي امــارات مـتـحــده عــربــي، آسـيــاي مـيــانــه، لـبـنــان، يـمـن و اردن صـادر شـده اسـت. محصولاتي كه در نمايشگاه عرب هلث امسال عرضه گرديد شامل آمبوبگ هاي سيليكوني بـزرگسال، اطفال و نوزاد و نيز قطعات تخصصي پليمري نظير تامپون سيليكوني بيني بود. همچنين در زمينه البسه يكبار مصرف، بخش عمده محصولات تخصصي از قبيل گان هاي جراحي يكبار مصرف، شان ها و بگ هاي جراحي تخصصي يكبار مصرف ارائه گرديد.
مـهـنـدس جـعـفـري دربـاره حـضـور در ايـن نـمـايـشـگـاه اظـهـار داشـت: <اصـولا حـضـور در نـمـايـشـگـاه هـاي بـيـن الـمللي علاوه بر دستاوردهاي بازرگاني خارجي، تاثير مثبتي بر روند فـعـالـيت هاي بازرگاني داخلي نيز دارد. كما اينكه در همين نمايشگاه، چندين بازديدكننده كـلـيـدي و مـوثـر از   بـيـمارستان هاي مهم داخل كشور داشتيم كه ايجاد ارتباط كاري و ارائه خدمات به آنها به دليل اينكه بيمارستان مرجع هستند از اهميت به سزايي برخوردار است. همچنين در زمينه صادرات، تماس ها و بازديدهاي مفيدي داشتيم كه از جمله آنها مي توان به بازديدهايي از كشورهاي عربستان، قطر، ليبي، امارات و لبنان اشاره كرد. شايان ذكر است با تـوجـه بـه موقعيت قرار گيري غرفه طب و پليمر و وســعـــت آن كـــه مــتــاسـفــانــه از وضـعـيــت مـطـلــوبــي برخوردار نبود اميد آن داريم كه در سال آينده با بهبود جـانـمـايـي غـرفـه و افـزايـش وسعت آن بتوانيم بهره بيشتري از نمايشگاه عرب هلث داشته باشيم.>
وي بـا اشـاره بـه بـرنـامه هاي آتي شركت طب و پليمر براي حضور در عرب هلث 2010 گفت: <در نظر داريم سال آينده با افزايش متراژ غرفه به دو برابر و نيز انتخاب موقعيت مناسب تر، حضوري فعال تر و چـشـمـگـيـرتـر داشـتـه بـاشـيـم. همچنين با توجه به ايـنـكـه ايـن شـركت طي چند ماه آتي گواهينامه بين الـمـلـلـي 13485 ISO براي خط توليد و به دنبال آن تـايـيـديـه هـاي بـين المللي  CE را براي محصولات خود اخذ خواهد نمود پيش بيني مي شود نمايشگاه سال آينده با در اختيار داشتن تاييديه هاي فوق بسيار پربارتر و مفيدتر برگزار شود.>
مهندسي افزار درمان پارسه
 ‌شركت مهندسي افزاردرمان پارسه نيز امسال و در اولـيــن حـضــور خــود در عــرب هـلـث رتـركـتـور جـراحـي و سـوزن بـايـوپـسـي خـود را در نـمـايـشگاه عرضه كرد.
افزاردرمان پارسه امسال مذاكراتي را نيز با برخي شـركـت هـاي خـارجـي جـهـت توزيع محصولات آنـهـا در ايـران انجام داد كه البته به گفته اعضاي تيم افزاردرمان پارسه اين مذاكرات در مراحل مقدماتي است و تحقق همكاري در آينده مشخص خواهد شد، در نتيجه هرگونه اظهارنظر در مورد برنامه هاي آينده اين شركت براي حضور در عرب هلث 2010 منوط به نتيجه حاصل از اين مذاكرات است.  ‌
پارمديك
 ‌جــديــدتـريـن ورژن تـخـت فـوق پـيـشـرفـتـه ICU شــركــت پــارمــديــك بــه نـام مـدل PLATINUM در نـمـايـشگاه عرب هلث امسال معرفي شد. استقبال بازديدكنندگان از اين محصول جديد به حدي بود كه براي بسياري از بازديدكنندگان غيرقابل باور بود كه اين تخت توليد يك شركت ايراني باشد، حتي يكي از بازديدكنندگان قطري كيفيت اين تخت را با رقباي غربي خود برابر دانست و شانس زيادي را براي فروش اين محصول در كشورهاي عربي پيش بيني كرد.
تيم پارمديك اظهار داشتند: < ما سال آينده قطعاً با متراژي بالاتر و تعداد تخت هاي بيشتر در عرب هلث حضور خواهيم يافت و اميدواريم كه ماهنامه مهندسي پزشكي هم مانند هميشه حداكثر كوشش خود را جهت رزرو غرفه اي بهتر و در مكاني بهتر براي ما انجام دهد تا بتوانيم بازديدكنندگان بيشتري را جذب كنيم .>  ‌
مه شكن سازه
هـشـتـمـيـن حضور مه شكن سازه در  عرب هلث 2009 براي مهندس افراشته تجربه اي متفاوت تر از قبل بود. وي گفت: <  با توجه به اينكه عمده تلاش ما در دوره هاي قبل ارايه محصولات كوچك و بيشتر كاتالوگ در نمايشگاه بود، امسال غرفه شركت را در ابعاد بزرگ برپا كرديم، حتي خود آمبولانس را نيز به نمايشگاه برديم و اين استراتژي ما بسيار ثمربخش بود، چرا كه تعداد بازديدكنندگان ما نسبت به دوره هاي قبل دو الي سه برابر شده بود.البته گله مندي ها نيز مثل سابق همچنان پابرجاست، اينكه چرا غرفه هاي ايراني ها پراكنده از هم است، ولي به طور كل نمايشگاهي بسيار متفاوت از گذشته بود.>
مديرعامل مه شكن سازه در مورد برنامه  هاي آتي شركتش براي حضور در عرب هلث 2010 گـفــت: < بــرنــامــه ســال آيـنــده مــا صــد مـتــر غـرفـه اسـت، صـحـبـت هـايـي را بـا مـسـؤولان عرب هلث و مسؤولان ستاد برگزاري نمايشگاه انجام داده ايم و اميدواريم با پيگيري قسمت بازرگاني و فروش، بتوانيم به فروشي بهتر و گسترده تر در سال آينده دست يابيم. البته آنچه براي ما اهميت دارد كيفيت محصولات و پاسخگويي مؤثر و مطلوب به افرادي است كه به غرفه ما مراجعه مي كنند.>  ‌
شركت مهندسي سازگان گستر
به گفته مدير عامل  شركت مهندسي سازگان گستر، اين شركت  با بيش از پانزده سال سابقه طراحي و توليد مانيتور علائم حياتي بيمار، به عنوان اولين طراح اين سيستم و برنده جايزه جـشـنـواره خوارزمي، با مشاركت در نمايشگاه عرب هلث توانسته است توجه بسياري از بازديدكنندگان را به خود جلب نمايد. كارايي بالا ، زيبايي و اطمينان از سيستم و ارائه مداركي چون 13485ISO و   ( CEاخذ شده از برجسته ترين كـمپاني هاي صادركننده گواهينامه كيفيت) دليلي محكم و قانع كننده است.
مـهـنـــــدس  يـــــزدانـــــي مـــــديـــــر عـــــامـــــل ســـــازگـــــان گسترمي‌گويد:  ماحصل عرب هلث گذشته براي شـركت سازگان گستر عقد قرارداد با يك شركت تركيه اي و فروش به يك شخص يمني بود كه منجر به صادرات مانيتور علائم حياتي بيمار ويستا به آن كشورها شد. در عرب هلث امسال نيز مذاكراتي با كـشـورهاي سوريه ، بنگلادش ، پاكستان ، بوسني هـرزگـويـن، آذربـايجان و مصر جهت عقد قرارداد توزيع مانيتور و پالس اكسيمتر صورت گرفت كه نـتـايـج مـثـبـتـي در بر داشت. همچنين مذاكره با يك شــركــت انـگـلـيـســي جـهــت مـبـادلـه مـاژول از ديـگـر دستاوردهاي اين نمايشگاه براي شركت سازگان گستر بود.
شركت در نمايشگاه عرب هلث  به لحاظ ارائه توانمندي هاي كشور بسيار حائز اهميت است كه جز با حضور يكپارچه ميسر نخواهد شد. همچنين در جذب بازارهاي خارجي، كه البته اگر هزينه هاي بالاي توليد در ايران امكان رقابت را بدهد، موثر خواهد بود.
وي ادامه داد: <از ديگر مزاياي شركت در عرب هلث ارزيابي و مقايسه محصولات ايراني با ساير كشورهاست متاسفانه بايد گفت تنوع توليد در ايران بسيار پائين است و شركت هاي اندكي تمايل به توليد علي الخصوص توليد دستگاه‌هاي High Tech  دارند كه دليل آن قوانين و هزينه هاي بالاي توليد با حفظ  كيفيت است  كه  باعث مي شود دانش پژوهان وارد اين عرصه نشوند. به هر حال حضور در عرب هلث باعث مي شود كه صنعت تجهيزات پزشكي ايران براي ديگر كشورها شناخته شود و انگيزه هاي استمرار توليد تقويت شود. اگر چه استقبال بازديدكنندگان و كيفيت نمايشگاه امسال نسبت به سال گذشته تا حد قابل ملاحظه اي كاهش پـيـدا كـرده بود ولي ما اميدواريم در سال هاي آتي با حضوري پررنگ تر و يكدست و ارائه مـحصولات جديد شاهد كسب افتخاراتي بيشتر براي ميهن عزيزمان باشيم.>وي در پايان گفت: <ضمن قدرداني و سپاس از تلاش ستاد برگزاري نمايشگاه عرب هلث، غرفه آرايي پاويليون ايران نسبت به سال گذشته نيز رضايت بخش تر بوده است.>
شركت داروسازي اكسير
امسال چهارمين حضور داروسازي اكسير در نمايشگاه عرب هلث بود. به گفته اعضاي گروه اكسير نمايشگاه امسال  به لحاظ كيفي و كمي از رشد خوبي برخوردار بود و اميد است روزي نظير آن در كشور ما كه به لحاظ توانمندي هاي صنعتي و جايگاه منطقه اي به مراتب از شهر دبي و كشور امارات بزرگ تر و توانمندتر است برگزار شود.شركت داروسازي اكسير با توجه به سابقه حضور و تجربيات قبلي،  امسال در مكاني بهتر و با طراحي غرفه اي زيباتر در كنار شركت هاي جهاني نظير ميكروسافت و توشيبا در سالن راهروي اصلي نمايشگاه غرفه داشت و يكي از پر بيننده ترين غرفه هاي نمايشگاه را به خود اختصاص داده بود.اين شركت در سه بخش مكمل هاي غذايي با برند Mixnatural ، تجهيزات پزشكي با برند Maximed و دارويي شركت كرده بود كه در هر سه زمينه مورد توجه بازديدكنندگان قرار گرفت و جلسات متعددي جهت صادرات به كشورهاي آفريقايي و آسيايي برگزار شد.
نظر بازديدكنندگان
 ‌مهدوي مسؤول فروش و بازاريابي شركت مادر تخصصي دارو و تجهيزات پزشكي هم امسال براي اولين بار از  عرب هلث بازديد كرد.وي اظهارداشت: < نمايشگاه بسيار خوبي بود و من اميدوارم روزي نظير اين نمايشگاه با همين وسعت و گستردگي در ايران نيز برپا شود. البته ما در ايران نمايشگاه بزرگي به نام ايران مد  داريم كه براي افزايش حضور شركت هاي خارجي در اين نمايشگاه بايد تلاش هاي بيشتري صورت گيرد.>وي در مورد پروسه توليد تجهيزات پزشكي در كشور گفت: <رشد توليد در بين شركت هاي تجهيزات پزشكي خوب است و بهتر خواهد شد به شرطي كه شركت ها در زمينه توليد ريسك پذيرتر عمل كنند و در مقابل نيز مراكز و دانشگاه ها با اولويت قرار دادن توليدات داخلي (البته به شرط كيفيت) در خريدهايشان به بهبود وضعيت توليد در ايران كمك كنند.>  ‌
‌سـعـيـد زارع از شـركت ايرانيان همگام امسال براي هفتمين بار از نمايشگاه عرب هلث بازديد كرد. از ديد او نمايشگاه امسال ضعيف بود. وي گـفت: <حتي غرفه هاي مربوط به كشورهاي آمريكا و كانادا هم نسبت به دوره هاي قبل در تعداد كمتر و كيفيت پايين تر حضور پيدا كرده بودند، حتي من فكر مي كنم ايران نيز در اين نمايشگاه گزينه هاي صـــادراتــي بـسـيــاري نــداشـتــه اســت. بــا ايــن وجــود خـوشـبـخـتـانـه از مـيزان بوروكراسي حاكم بر روند نمايشگاه كاسته شده است و روند اخذ نمايندگي تسهيل شده است.>
طبق ديدگاه سعيد زارع بحران جهاني اقتصادي نيز  بي تأثير نبوده است. البته روشن است كه ما در عرب هلث امسال گزينه هاي صادراتي خوبي را از ايران شاهد بوديم كه خوش درخشيدند، با اين حال اين هم نظري بود.
حـمـيد كاتبي از كارشناسان اداره كل تجهيزات پزشكي از بازديدكنندگان  عرب هلث 2009 بود.
ايـن كـارشـنـاس اداره  كل تجهيزات پزشكي در گـفــت وگــويـي كـوتـاه بـا خـبـرنـگـار مـاهـنـامـه ضـمـن ارزيابي نمايشگاه  عرب هلث نسبت به دوره هاي قبل، آن را مطلوب تر و حضور ايرانيان را گسترده تر از ســايــر كـشــورهـا بـرشـمـرد. وي گـفـت: < افـزايـش حضور غرفه هاي ايراني به نسبت ساير كشورها در بـــازديــدهــا بــه راحـتــي مـشـهــود بــود و در ارتـبــاط بــا تـولـيـدات داخـلـي، بـسـيـاري از محصولات عرضه شـده شـركـت  هـاي ايـرانـي از حيث استانداردهاي جهاني 13485 ISO يا CE در سطح بسيار خوبي از جهت رقابت با محصولات خارجي قرار داشت.>
وي افـزود: < الـبـته گروهي از محصولات توليد داخـل از جـهـت كـيفيت پايين تر از مشابه خارجي هستند كه اين مسأله هم با توجه به نوپا بودن صنعت توليد تجهيزات پزشكي در ايران كاملاً طبيعي است و بــا تــوجــه بـه اهـداف وزارت بـهـداشـت، درمـان و آموزش پزشكي در استقرار برنامه ها و قوانين خود و  حمايت از توليد داخل، كيفيت محصولات ايراني همه ساله رو به بهبود است>

نمايشگاه MEDLAB  پر رونق تر از هميشه  در عرب هلث 2009

كسب <مجوز تشخيص درست>به مسئله‌اي كليدي در بسياري از آزمايشگاه‌هاي خاورميانه  تبديل شده است. اهميت كسب مجوز و تأثير آن بر عملكرد آزمايشگاه‌هاي پزشكي، در كنفرانسي با عنوان< طب و مديريت آزمايشگاه‌هاي پزشكي(MEDLAB)  >‌ در عرب هلث 2009 مورد توجه قرار گرفت.  ‌
نـقـش عـلـوم آزمـايـشـگـاهـي در درمـان بـيـمـاري‌ها بسيار مهم است. آزمايشگاه‌هاي پزشكي مي‌توانند اطلاعات لازم براي تشخيص‌هاي حياتي را در اختيار پزشك قرار دهند. بازبيني عملكرد آزمايشگاه‌ها سبب بالاتر رفتن كيفيت عملكرد اين مراكز خواهد شد. نحوه انجام آزمايشات، تأثير به سزايي بر كيفيت و ايمني خدمات پزشكي ارائه شده به بيماران دارد.  ‌
بـه اعـتـقـاد دكـتـر Mansour Al-Zarouni ، رئـيـس بـخـش كـنـتـرل عـفـونـت بيمارستان  Al Qassimi در شــارجــه، مـجـوزدهـي بـه آزمـايـشـگـاه‌هـا سـبـب ارتـقـاء اسـتـانـداردهـاي بين‌المللي در بيمارستان‌ها خواهد شد.  ‌
وي گفت:< با صدور مجوز مي‌توان پروتكل‌هاي موثر و كارآمدي را پياده‌سازي و اجرا نمود. صدور مجوز، اطمينان بيشتري را براي پزشك ايجاد خواهد كرد، چراكه در صورت عدم اعتبار آزمايشگاه، پزشك نمي‌تواند نسبت به نتايج اطمينان داشته باشد.>
بـه گـفـتـه  Derick P. Pasternak، مـديـر دفتر خاورميانه مركز كميسيون مشترك بين المللي(JCI) ، تعداد درخواست‌هاي دريافتي از سوي بيمارستان‌ها براي كسب مجوز افزايش يافته است.
وي گفت:<تعداد كثيري از بيمارستان‌ها به دنبال كسب مجوز هستند. چراكه مي­‌دانند نتيجه اين فرآيند به بخشي از سيستم مديريتي روزمره آنان تبديل خواهد شد.>   ‌
ممارست و پيگيري در فرآيندهاي مديريتي روزمره، به تقويت كيفيت قوانين پزشكي در منطقه كمك خواهد كرد. به گفته دكتر Al-Zarouni ‌، تأثير مثبت معرفي روش‌هاي استاندارد در آزمايشگاه‌ها برمراقبت‌هاي باليني، واضح و روشن است.
‌وي اضافه كرد:<با بهره‌گيري از پروتكل‌هايي با ساختار مناسب، اداره آزمايشگاه‌ها ساده تر و بازدهي آنها بيشتر خواهد شد. نتيجه اين امر، تهيه اطلاعات مناسب‌تر براي پزشك به منظور اخذ تصميماتي قطعي‌تر و حصول بهترين نتيجه درماني براي بيمار خواهد بود.>  ‌به عقيده دكتر Al-Zarouni ، بزرگ‌ترين مسئله پيش روي آزمايشگاه‌هاي پزشكي در منطقه، امور مرتبط با جذب پرسنل است.
وي گفت:<تكنولوژي ما بسيار پيشرفته بوده و با آزمايشگاه‌هاي اروپا و آمريكا قابل مقايسه است. در صورتي كه پرسنل واجد شرايط نباشند، كسب مجوز دشوار خواهد شد. اين بزرگ‌ترين مسئله‌اي است كه ما با آن مواجه هستيم.>
يافتن افراد واجد شرايط و حفظ سطح حرفه‌اي در آزمايشگاه‌ها، هدف نهايي متوليان امـر و نـيـز  بـيـمـارسـتان‌هاي بخش خصوصي است. دكتر Al-Zarouni معتقد است كه آزمايشگاه‌هاي پاتولوژي در گذشته نسبت به ساير بخش‌هاي بيمارستاني، كمتر مورد توجه قرار مي‌گرفتند، ولي اين نگرش هم اكنون در حال تغيير است.  ‌
وي  اضافه كرد:<علت اين بي توجهي، عدم درك صحيح از اهميت آزمايشگاه‌هاي پاتولوژي بود. ولي اكنون سطح آگاهي‌ها در اين زمينه بالاتر رفته است.>
وي هـمـچـنـيــن بــه ايــن نـكـتــه اشــاره كــرد كـه MEDLAB تــــأثــيـــر مــثــبــتـــي در ارتــقـــاء وجــهـــه آزمـــايــشــگـــاه‌هــا و افــزايــش كـيـفـيــت عـمـلـكــرد بيمارستان‌ها در منطقه خواهد داشت.
وي گفت:< اين كنفرانس در نوع خود منحصر به فرد است. چراكه تنها نمايشگاه در اين زمينه در منطقه خاورميانه به شمار مير‌ود كه متخصصان مـنـطـقــه مــي‌تــوانـنــد در آن شـركـت كـنـنـد. بـراي بسياري از متخصصان، MEDLAB تنها فرصت در ايـن مـنـطـقـه اسـت تا براي اطلاع از تازه‌هاي علوم آزمايشگاهي و تبادل نظر گردهم آيند.>  ‌
مــركــز تـحـقـيـقــات بـيــن الـمـلـلــي خــاورمـيـانـه (IIR Middle East )‌، هــم اكـنـون در حـال بـرنـامـه ريـــزي بـــراي MEDLAB در ســـال 2010 اســـت. Simon  Page، مدير دپارتمان علوم اين مركز، به نقش مهم اين كنفرانس در بخش سلامت اشاره كرد و گفت:
<كنفرانس MEDLAB فرصتي مناسب براي آگاهي از جديدترين پيشرفت‌هاي حاصله در عـلـوم آزمـايـشـگـاهي است. همانطور كه علوم آزمـايـشـگـاهـي اطـلاعـات حـيـاتي را براي اخذ تـصـمـيـمـات بـهـتـر در اخـتـيـار مـتخصصان قرار مي‌دهد، MEDLAB نيز اطلاعاتي را در اختيار متخصصان قرار مي‌دهد كه در نهايت به كسب  نـتــايــج درمــانــي بـهـتــري بــراي بـيـمــار خــواهـد انجاميد>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *