مقالات / پایان نامه ISI / دکتری دانشگاه آزاد / کارشناسی ارشد سازمان سنجش / تحصیل در خارج

دانشگاه ازاد www.azmoon.com دکتری کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد www.azmoon.net اعلام نتایج دکتری
مشاوره دکتری | مشاوره پایان نامه | مشاوره مقالات isi مشاوره رزومه اساتید ارتقا رتبه مشاوره پروپوزال

 تلفن سفارش تبلیغات در سایت : 09374516431

آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری دانشگاه آزاد نتایج دکتری منابع دکتری آزمون دکتری 92 ثبت نام دکتری آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری 93 اخبار دکتری کارشناسی ارشد آزاد 92

فهرست بیمارستان های ایران1.مشخصات بیمارستانهای استان آذربایجان شرقی

سایت تخصصی صنعت بیمارستان سازی در ایران hospitals-ir.com

بيمارستان آذر

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خصوصی- درمانی است كه در سال 1355با ظرفيت 40 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 48 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : نوزادان٬ زنان و زایمان ٬ جراحی٬ گوش و حلق و بینی ٬ارتوپدی

بيمارستان اسد آبادی تبریز

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358با ظرفيت 180 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 0 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : کلینیک سرپایی ٬ دیابت

بيمارستان الزهرا

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1351با ظرفيت 150تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 103تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬اورژانس٬نوزادان

بيمارستان امام خمینی (ره)

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1339با ظرفيت500 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر367 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬جراحی ٬ جراحی قفسه سینه ٬اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ارولوژی ٬ نترولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ پیوند کلیه ٬ ICU

بيمارستان امیر المومنین

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1374با ظرفيت120تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر120 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : کبد و مجاری ادراری

بيمارستان بابا باغی

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1312با ظرفيت200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر200 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی٬ پوست ٬ ترمیمی

بيمارستان بیست و نهم بهمن

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1350با ظرفيت 245 تخت ثابت, تأسيس , و در حال حاضر231 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬قلب ٬اورژانس ٬ CCU ٬ ICU

بيمارستان تبریز

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1354با ظرفيت80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر72 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارلوژی٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی قفسه سینه

بيمارستان رازی

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354با ظرفيت 650تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر317 تخت داير دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ ارولوژی ٬ اورژانس

بيمارستان زکریا

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاه آزاد – آموزشی است كه در سال 1371با ظرفيت60 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر50 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از جراحی ٬ زنان و زایمان

بيمارستان 7 تیر

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1349با ظرفيت100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر90 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : پوست و عفونی

بيمارستان سینا

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1300با ظرفيت400 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر293 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ پوست ٬ عفونی ٬ ترمیمی ٬ داخلی غدد٬ روماتولوژی ٬ ارولوژی ٬سوختگی ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU

بيمارستان شفا

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1356با ظرفيت 85 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 78 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان

بيمارستان شمس

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1356با ظرفيت187تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر186 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ CCU ٬ ICU

بيمارستان شهدا

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال1363با ظرفيت 360 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 238تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی

بيمارستان شهید مدنی

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1348با ظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 151 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : قلب ٬ جراحی قلب ٬ جراحی قلب کودکان ٬ ICU

بيمارستان طالقانی

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1360با ظرفيت 150 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 118 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ اورژانس

بيمارستان علوی

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1365با ظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 67 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ٬ اورژانس

بيمارستان قاضی طباطبائی

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1367با ظرفيت 104 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 45 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : انکولوژی ٬ جراحی عمومی

بيمارستان کودکان

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1349با ظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 168 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : کودکان ٬ هماتولوژی ٬ اورژانس ٬ نوزادان٬ ICU

بيمارستان نور نجات

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1375با ظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 50 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان

بيمارستان نیکو کاری

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1339با ظرفيت 93تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 63 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ٬ اورژانس ٬ ICU

بیمارستان مدنی

این بیمارستان در شهرستان آذرشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 48 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان اسکو

این بیمارستان در شهرستان اسکو واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1336 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 67 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان آل محمد

این بیمارستان در شهرستان اهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 67 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان بناب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 121 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سراب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 135 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتو پدی ، چشم پزشکی ، CCU

بیمارستان خامنه

این بیمارستان در شهرستان شبستر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شبستر

این بیمارستان در شهرستان شبستر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 45 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، کودکان

بیمارستان کلیبر

این بیمارستان در شهرستان کلیبر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، اورژانس

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان مراغه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1300 با ظرفیت تخت ثابت 138 ، تأسیس ، و در حال حاضر 101 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، اورژانس ، قلب ، نرولوژی ، چشم پزشکی ، CCU

بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان مراغه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1312 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 85 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان مراغه (عجب شیر) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 26 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان مرند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 160 ، تأسیس ، و در حال حاضر 134 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان میانه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، CCU

بیمارستان شهید علی آبادی

این بیمارستان در شهرستان هشترود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 113 ، تأسیس ، و در حال حاضر 61 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها


منبع : http://medicblog.blogfa.com/post-857.aspx
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ بهمن۱۳۸۷