مقالات / پایان نامه ISI / دکتری دانشگاه آزاد / کارشناسی ارشد سازمان سنجش / تحصیل در خارج

دانشگاه ازاد www.azmoon.com دکتری کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد www.azmoon.net اعلام نتایج دکتری
مشاوره دکتری | مشاوره پایان نامه | مشاوره مقالات isi مشاوره رزومه اساتید ارتقا رتبه مشاوره پروپوزال

 تلفن سفارش تبلیغات در سایت : 09374516431

آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری دانشگاه آزاد نتایج دکتری منابع دکتری آزمون دکتری 92 ثبت نام دکتری آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری 93 اخبار دکتری کارشناسی ارشد آزاد 92

اخبار دانشگاه ها, آزمون ها و دانشجوهامنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته های وزارت بهداشت و آموزش پزشکی سال 1390+مدارک مورد پذیرش

 مدارک مورد پذیریش برای کنکور کارشناسی ارشد هر رشته :

جدول شماره 1- رشته ها و مدارك مورد پذيرش، دروس امتحاني و ضرايب مربوطه 

كد رشته امتحاني

عنوان رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد

مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش

دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

101

اپيدميولوژي

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي - كارشناسي انگل شناسي – اداره امور بيمارستانها  – و دكتراي حرفه اي
گروه پزشكي *

مباني اپيدميولوژي (5/2) مقدمات آمار زيستي (2) اصطلاحات پزشكي (5/1) اپيدميولوژي بيماريها (5/2)  بهداشت عمومي (2) زبان عمومي (2)

102

آموزش بهداشت

كارشناسي بهداشت عمومي – علوم اجتماعي – روانشناسي – علوم تربيتي – پرستاري – مامائي- بهداشت محيط –

بهداشت حرفه اي – مديريت خدمات بهداشتي درماني

زيست شناسي عمومي (1) روانشناسي (2) بهداشت عمومي (3) جامعه شناسي (2) زبان عمومي  (2)

103

آمار زيستي

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي -كارشناسي آمار- رياضي –  علوم كامپيوتري و دكتري حرفه اي گروه پزشكي *

آمار و احتمالات رياضي (2) روشهاي آماري ( شامل برآورد و آزمون – تحليل واريانس - رگرسيون و 
نمونه گيري)  (5) بهداشت عمومي (1)زبان عمومي (2)

104

انگل شناسي

كارشناسي انگل شناسي – حشره شناسي پزشكي  ايمني شناسي پزشكي - ميكروب شناسي – علوم آزمايشگاهي- 
زيست شناسي ( با گرايش جانوري - عمومي - سلولي و مولكولي و ميكروبيولوژي)- علوم آزمايشگاهي  دامپزشكي

كرم شناسي (5/1) تك ياخته شناسي(5/1)

حشره شناسي (5/0)  ايمني شناسي (1)بيوشيمي (1)قارچ شناسي (5/0)ميكروب شناسي (5/0) زيست شناسي (5/0) زبان عمومي  (3)

105

ايمني شناسي

كارشناسي باكتري شناسي – ايمني شناسي – بيوشيمي-زيست شناسي (با گرايش جانوري- سلولي و ملكولي – ميكروبيولوژي- عمومي ويا ژنتيك)- ميكروب شناسي –  علوم آزمايشگاهي- فيزيولوژي - انگل شناسي پزشكي – ويروس شناسي

ايمني شناسي عمومي(3)بيوشيمي (2)ميكروب شناسي (1)  زيست شناسي سلولي و مولكولي (2) زبان عمومي (2)

106

بينائي سنجي

كارشناسي بينائي سنجي

 

اپتيك هندسي و فيزيكي (2)  فيزيولوژي اپتيكس (3)  اپتومتري كودكان(3) اپتومتري پيشرفته (3)  ديد دو 
چشمي (3)  عدسي هاي تماسي (3) زبان عمومي ( 2)

107

بيوشيمي باليني

كارشناسي بيوشيمي- ويروس شناسي – ايمني شناسي پزشكي- شيمي- علوم آزمايشگاهي-  علوم تغذيه – داروسازي -   زيست شناسي  ( كليه گرايشها ) - علوم داروئي – علوم و صنايع غذائي – علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

بيوشيمي(4) شيمي آلي و عمومي(2)زيست شناسي (2) زبان عمومي (2)

108

بهداشت حرفه اي

كارشناسي بهداشت حرفه اي –- بهداشت محيط - ايمني صنعتي- مهندسي (صنايع , مكانيك و شيمي) –  فيزيك –  شيمي

فيزيك (1) بهداشت حرفه اي (3) شيمي (1) رياضي (1) فيزيولوژي (1)  آناتومي(1) زبان عمومي (2)

109

پرستاري

كارشناسي پرستاري – پرستار ماما

پرستاري داخلي و جراحي (4)پرستاري كودكان (2) روان پرستاري (2) پرستاري بهداشت و جامعه (2) پرستاري بهداشت مادران و نوزادان (2)  زبان عمومي (2)

110

حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين

كارشناسي بهداشت محيط – علوم آزمايشگاهي - انگل شناسي  پزشكي - حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين – زيست شناسي (كليه گرايشها)- دفع آفات كشاورزي – گياه پزشكي – حفاظت گياهان – بهداشت عمومي

حشره شناسي عمومي (4) زيست شناسي عمومي(2) بهداشت عمومي (2) شيمي(2) زبان عمومي (2)

111

روانشناسي باليني

كارشناسي كليه رشته هاي روانشناسي- مشاوره و راهنمايي

آمار و روشهاي تحقيق (2) روانشناسي باليني(4)روانشناسي عمومي (2) روانپزشكي

عمومي و فرهنگي(2) روانشناسي رشد ( 2) زبان عمومي (2)

112

 

رفاه اجتماعي

كارشناسي كليه رشته ها

نظريه هاي جامعه شناسي ( 3) آمار و روش تحقيق (3دروس تخصصي (سازمان و مديريت - اقتصاد خرد و كلان - تامين و رفاه اجتماعي - روانشناسي

اجتماعي) (2)زبان عمومي (3)

113

ژنتيك انساني

كارشناسي زيست شناسي (كليه گرايشها)-  ويروس شناسي – انگل شناسي پزشكي - ژنتيك – بيوشيمي – ايمني شناسي – ميكروبشناسي- تغذيه – علوم آزمايشگاهي – مامائي- دكتراي حرفه أي گروه پزشكي * و دكتراي حرفه أي علوم آزمايشگاهي

ژنتيك ( پايه و ملكولي – انساني – پزشكي )(4) زيست شناسي (  (سلولي و  ملكولي ) (2 ) بيوشيمي (2) زبان عمومي (2)

114

شنوائي شناسي

كارشناسي شنوايي شناسي

 

آناتومي و فيزيولوژي شنوايي و تعادل (2) تشخيص افتراقي (3) اصول توانبخشي ناشنوايان – سمعك و تجويز آن (2) شنوايي شناسي اطفال(1)زبان عمومي (3)

115

علوم تشريحي

كارشناسي علوم تشريحي – بافت شناسي – زيست شناسي -  ( كليه گرايشها) – فيزيوتراپي – ارتوپدي فني - كاردرماني - گفتاردرماني – راديولوژي – شنوايي شناسي  - پرستاري  - مامايي و  بينايي سنجي

تشريح عمومي(4)بافت شناسي (2) زيست شناسي سلولي(2) جنين شناسي (4)

زبان عمومي  (2)

116

علوم تغذيه

 

كارشناسي علوم و صنايع غذايي  –علوم تغذيه – زيست شناسي (جانوري - عمومي – سلولي مولكولي – شيلات و آبزيان )- پرستاري – مامايي – بهداشت عمومي –فيزيولوژي – علوم آزمايشگاهي -  بيوشيمي- ميكروب شناسي و رژيم شناسي

تغذيه اساسي و تغذيه كاربردي (4) بيوشيمي(2) فيزيولوژي(2)  زبان عمومي ( 2)

117

علوم و صنايع غذائي

( گرايش كنترل كيفي و بهداشتي )

كارشناسي علوم و صنايع غذايي(گرايشهاي مختلف ) -  مهندسي كشاورزي ( گرايش علوم و صنايع غذائي) - شيمي و مهندسي شيمي (صنايع غذائي) –داروسازي  و دكتراي داروسازي- دامپزشكي – علوم تغذيه - تغذيه ( صنايع غذائي)- صنايع غذايي ( گرايش هاي
فني  مهندسي و تغذيه)

ميكروبيولوژي مواد غذائي(2) شيمي مواد غذائي(2) تكنولوژي مواد غذائي (2)  كنترل كيفي مواد غذايي(3) زبان عمومي (2)

118

علوم بهداشتي در تغذيه

كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي :

الف ) كارشناسي علوم تغذيه – رژيم شناسي – صنايع غذايي – بهداشت عمومي – مامايي – پرستاري و داروسازي

ب ) كارشناسي علوم پزشكي (in medical science  BS)اين  رشته در خارج از ايران وجود دارد

ج) زيست شناسي ( جانوري – سلولي مولكولي و ميكروبيولوژي )

د) مهندسي كشاورزي ( صنايع غذايي و دامپروري )

هـ) مهندسي كشاورزي صنايع غذايي ( آبزيان )

و) مهندسي منابع طبيعي

ز )دكتري عمومي دامپزشكي

تغذيه اساسي و تغذيه كاربردي(4) بيوشيمي عمومي (2) فيزيولوژي(2)  زبان عمومي (2)

119

فيزيك پزشكي

كارشناسي فيزيك – بيوفيزيك – پرتودرماني (راديو تراپي) – پرتوشناسي (راديولوژي) - بينايي سنجي- فيزيوتراپي –
 اعضاي مصنوعي و مهندسي پزشكي

فيزيك عمومي ( مكانيك – الكتريسيته – مغناطيس – حرارت – صوت – نورو ديدگاني )(4) فيزيولوژي(5/0) تشريح(5/0) فيزيك (هسته اي و اتمي) (3)رياضي (3) زبان عمومي (2)

120

فيزيولوژي

كارشناسي فيزيولوژي – زيست شناسي (كليه گرايشها)- جانورشناسي – پرستاري - فيزيوتراپي - مامايي – علوم آزمايشگاهي – علوم دارويي – بيوشيمي – علوم تشريحي- گفتار درماني - بينايي سنجي - شنوايي شناسي – بهداشت عمومي و بهداشت حرفه اي

فيزيولوژي (3) بيوشيمي(1) زيست شناسي جانوري  (2) زبان عمومي (3)

121

فيزيوتراپي

كارشناسي فيزيوتراپي

آناتومي و كينزيولوژي(3) فيزيوتراپي در بيماريها(4) اصول حركت درماني (3) ارزشيابي و اندازه گيري (2) الكتروتراپي (3) ارتزوپروتز(2)  زبان عمومي (3)

122

قارچ شناسي پزشكي

كارشناسي انگل شناسي – قارچ شناسي – باكتري شناسي – علوم آزمايشگاهي –  زيست شناسي  ( كليه گرايشها ) ميكروبيولوژي  - ويروس شناسي و ايمني شناسي پزشكي

ميكروب شناسي عمومي (1) قارچ شناسي پزشكي  (4)

تك ياخته شناسي (1) ايمني شناسي (1)

زبان عمومي (2)

123

كاردرماني جسماني

كارشناسي كاردرماني جسماني – كاردرماني رواني

آناتومي(1) كينزيولوژي (1) ارزشيابي و اندازه گيري (1) تكنيكهاي حركت درماني(1) كاردرماني دربيماران جسماني بزرگسالان (3) كاردرماني در كودكان (1) اسپلينت و  اورتزپروتز (2) زبان عمومي (3)

124

كاردرماني رواني

كارشناسي كار درماني جسماني- كاردرماني رواني

روانشناسي (1)روانپزشكي (1)رشدرواني حركت (1)كاردرماني دربيماران رواني(2) كاردرماني دربيماران عقب مانده ذهني(2) زبان عمومي(3)

125

كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

كارشناسي كليه رشته ها

دانش كتاب شناسي (3) اطلاع رساني (2) زبان فارسي (1) زبان عمومي (3)

126

گفتار درماني

كارشناسي گفتار درماني

اختلالات زبان (3) اختلالات صوت (1) اختلالات توليد گفتار (2) اختلالات رواني گفتار (2)  زبان عمومي  (3)

127

مدارك پزشكي

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي

كدگذاري بيماريها(2) مدارك پزشكي (2) اصطلاحات و كليات پزشكي (2)  زبان عمومي (3)

128

ميكروب شناسي

كارشناسي  ميكروب شناسي – بيوشيمي – زيست شناسي ( كليه گرايشها) – علوم آزمايشگاهي –  ايمني شناسي –
ويروس شناسي - انگل شناسي پزشكي - علوم آزمايشگاهي دامپزشكي – دكتراي حرفه اي گروه پزشكي *   – دكتراي
حرفه اي علوم آزمايشگاهي

ميكروب شناسي پزشكي( باكتري شناسي (3) تك ياخته (1) قارچ (1)  ويروس (1)  ) ايمني شناسي (1) بيوشيمي(1) زبان عمومي  (2)

129

مديريت خدمات بهداشتي درماني

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي و كارشناسي مديريت با گرايشهاي مختلف – اداره امور بيمارستانها- مديريت و برنامه ريزي

كليات بهداشت (2) اصول و مباني سازمان و مديريت (3) سازمان و مديريت بهداشت و درمان (3) مديريت مالي و اقتصاد بهداشت (2) زبان عمومي (3)

130

مهندسي بهداشت محيط

كارشناسي بهداشت محيط – بهداشت حرفه اي - بهداشت عمومي -  شيمي- مهندسي شيمي- مكانيك – آبياري –  مهندسي عمران – فيزيك -محيط زيست – خاك شناسي –  آب شناسي –  مهندسي صنايع - زمين شناسي –  مهندسي كامپيوتر( نرم افزار) –زيست شناسي  و مديريت خدمات بهداشتي درماني

آب و فاضلاب (هيدروليك (1) انتقال و توزيع آب و جمع آوري فاضلاب (1) تصفيه آب (1)  تصفيه فاضلاب (1) شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب (1) ) آلودگي هوا وكنترل آن (1) مواد زائد جامد(1) كليات بهداشت محيط (1) زبان عمومي ( 2)

131

مامائي

كارشناسي مامائي – پرستار ماما

بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان (4) جنين شناسي (1) نوزادان و مراقبتهاي مربوطه (2) بهداشت ، تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده (2) بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي(1)  زبان عمومي (2)

132

ويروس شناسي پزشكي

كارشناسي ميكروب شناسي – انگل شناسي پزشكي– حشره شناسي پزشكي - زيست شناسي ( كليه گرايشها) - علوم آزمايشگاهي -  بيوشيمي-  ايمني شناسي-   علوم آزمايشگاهي دامپزشكي-  دكتراي حرفه اي گروه پزشكي *- دكتراي حرفه أي

علوم آزمايشگاهي

ميكروب شناسي ( ويروس شناسي (3) باكتري شناسي (1) قارچ شناسي (1) )انگل شناسي  (1)  بيوشيمي (1) ايمني شناسي (2) ژنتيك ملكولي (1) زبان عمومي (2)

133

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي)

كارشناسي علوم آزمايشگاهي – ايمني شناسي – زيست شناسي ( كليه گرايشها) - ويروس شناسي – ميكروب شناسي پزشكي – بيوشيمي و ژنتيك

خون شناسي و بانك خون (4) بيوشيمي (1)

زيست شناسي سلولي مولكولي (1)

ايمني شناسي (2) زبان عمومي (2)

134

مددكاري اجتماعي

كارشناسي مددكاري اجتماعي – كليه گرايش هاي خدمات اجتماعي و علوم اجتماعي ( گرايش خدمات اجتماعي )

روان شناسي (عمومي - مرضي - شخصيت ) (1) مباني و نظريه هاي جامعه شناسي (1) مباني توانبخشي (1) مددكاري اجتماعي (مباني مددكاري فردي ، گروهي و جامعه اي ) (2) زبان عمومي (3)

135

مديريت توانبخشي

كارشناسي اندام هاي مصنوعي و وسايل كمكي – فيزيوتراپي- كاردرماني – شنوايي شناسي -  گفتار درماني- بينايي سنجي – مددكاري اجتماعي –جامعه شناسي – علوم اجتماعي – روانشناسي – مديريت خدمات بهداشتي و درماني – كودكان استثنايي – بهداشت عمومي – پرستاري –علوم تربيتي – دكتراي عمومي پزشكي

اصول توانبخشي (4) مديريت (3) زبان عمومي (3)

136

اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي

كارشناسي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي

ارتزوپروتز (4) كينزيولوژي و بيومكانيك اندامها (2) ارزشيابي و اندازه گيري عضلات (2)

زبان عمومي (3)

137

اقتصاد بهداشت

( با 2 گرايش توسعه بهداشت و درمان – سياستگذاري و برنامه ريزي بهداشت و درمان )

كارشناسي در يكي از رشته هاي گروه پزشكي – اقتصاد- مديريت – حسابداري – مهندسي پزشكي يا دكتراي حرفه أي
گروه پزشكي *

اقتصاد خرد(2) اقتصاد كلان(2) مباني اقتصاد بهداشت (3) آمار و آمار حياتي (2) رياضي (2) تئوريهاي مديريت (2) اصول خدمات بهداشتي (2)  زبان عمومي (3)

138

مهندسي پزشكي

كارشناسي فني و مهندسي – علوم پايه – گروههاي پزشكي و پيراپزشكي - دكتراي حرفه اي پزشكي – دندانپزشكي – داروسازي

رياضيات عمومي ( 4 ) فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي (3)فيزيولوژي و آناتومي ( 2) مدارهاي الكتريكي (3) الكترونيك (2) زبان عمومي (3)

139

سم شناسي

كارشناسي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين – سم شناسي –فارماكولوژي – ميكروب شناسي - شيمي - علوم آزمايشگاهي - بيولوژي - علوم وابسته به بيوشيمي  - شيمي مواد غذائي – بهداشت عمومي – بهداشت حرفه اي – بهداشت محيط – تغذيه –
 گياه پزشكي – علوم دارويي -  ويروس شناسي - دكتراي پزشكي – داروسازي و دامپزشكي

بيوشيمي عمومي (3 ) زيست شناسي ( 2) شيمي عمومي (3) زبان عمومي (2)

140

 

نانوتكنولوژي  پزشكي

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي و كارشناسي مهندسي پليمر – مهندسي شيمي ( كليه گرايشها ) – مهندسي مواد
( كليه گرايشها ) – مهندسي برق– بيوالكتريك – فيزيك ( محض و كاربردي ) – شيمي (محض و كاربردي ) – راديولوژي – زيست شناسي (كليه گرايشها ) –  داروسازي - دارندگان مدارك دكتري حرفه اي پزشكي – داروسازي و دندانپزشكي و دكتري پيوسته بيوتكنولوژي

بيوشيمي ( 2) فيزيك (1) شيمي (2) زيست شناسي سلولي مولكولي و فيزيولوژي (3) بيوفيزيك (2) زبان عمومي (2)

141

آموزش پزشكي

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي و دارندگان مدارك دكتراي تخصصي و يا دكتراي حرفه اي گروه پزشكي و دارندگان مدارك كارشناسي ارشد گروه پزشكي و اعضاي هيات علمي گروه هاي پزشكي سراسر كشور - هيا ت علمي گروه هاي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي ( با پرداخت شهريه )

كليات آموزش پزشكي ( 3)  مديريت (2) زبان عمومي (3)

142

طب سنتي

دكتراي عمومي پزشكي

زبان فارسي (متون پزشكي) (3)زبان عربي (متون پزشكي) (2) تاريخ پزشكي (1) كليات و نشانه شناسي بيماريها (4) معالجات (3)  تغذيه و مفردات (3) زبان عمومي (عربي (2) انگليسي  (2) )

 

 

143

بيوتكنولوژي پزشكي

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي - كارشناسي زيست شناسي -( كليه گرايش ها) - بيوتكنولوژي – دكتري حرفه اي پزشكي – داروسازي – دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي

شيمي عمومي (2)بيولوژي (سلولي – مولكولي) ( 2) ميكروب شناسي ( 2) زبان عمومي (3)

144

ارگونومي

دانش آموختگان دكتري عمومي پزشكي – كارشناسي رشته هاي بهداشت حرفه اي – كاردرماني – فيزيوتراپي – مهندسي صنايع – طراحي صنعتي – مديريت صنعتي – مهندسي مكانيك – روانشناسي – ايمني صنعتي – فيزيك  مهندسي پزشكي – پرستاري و ارتوپدي فني

تشريح و فيزيولوژي انساني (2) فيزيك ومكانيك (2) رياضي (2) روانشناسي عمومي (2) بهداشت (1) مديريت (1) زبان عمومي (2)

145

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي – زيست شناسي سلولي و مولكولي – تكنولوژي پرتودرماني – تكنولوژي پزشكي هسته اي – فيزيك پزشكي و بيوفيزيك 

فيزيك پرتوها (3) راديوبيولوژي (3) فيزيك بهداشت (حفاظت در برابر اشعه ) (2) بيولوژي سلولي (2) زبان عمومي ( 2) 

*منظور از دكتراي حرفه أي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي , دندانپزشكي , دامپزشكي و داروسازي مي باشد.


 
 
پکیچ هر رشته شامل دفترچه سوالات آزمون های سالهای قبل + جزوات خلاصه شده و نکته وار دانشجو های برتر کنکور سال های پیش + جزوات اساتید دانشگاه های پایتخت ، مهم و طراح سوال+ جزوات کلاس های حضوری
 
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
کارشناسی ارشد آمار زیستی
کارشناسی ارشد انگل شناسی
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
کارشناسی ارشد پرستاری
کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
کارشناسی ارشد ژنتیك انسانی
کارشناسی ارشد شنوائی شناسی
کارشناسی ارشد علوم تشریحی
کارشناسی ارشد علوم تغذیه
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی - گرایش كنترل كیفی و بهداشتی
کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
کارشناسی ارشد فیزیك پزشكی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشكی
کارشناسی ارشد میكروب شناسی
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
کارشناسی ارشد مامائی
کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشكی
کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون (هماتولوژی)
کارشناسی ارشد مددكاری اجتماعی
کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی
کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل كمكی
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت - توسعه بهداشت و درمان
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت - سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان
کارشناسی ارشد مهندسی پزشكی
کارشناسی ارشد سم شناسی
کارشناسی ارشد نانوتكنولوژی پزشكی
کارشناسی ارشد آموزش پزشكی
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشكی
کارشناسی ارشد ارگونومی
کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
کارشناسی ارشد سلامت و رسانه
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

در تهیه جزوات و منابع(دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی) از همكاري،خدمات و منابع آموزشی موسسات مختلف و دانشگاه های پایتخت در ارايه خدمات آموزشي(بسته های آموزشی،آزمون های آزمایشی و کلاسهای حضوری) و برترین منابع و جزوات دانشگاهی،جزوات دستنویس و تایپی اساتید طراح سوال و مهم ، جزوات خلاصه نویسی رتبه های برتر کنکور استفاده شده است .

تلفن دفتر فروش : موجود نیست


منبع : http://medicblog.blogfa.com/post-3256.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه ۹ آبان۱۳۸۹